В област Габрово 27 човека ще полагат грижи за допълнително облагородяване на над 21 населени места.

14.06.2024 г. РСК-Габрово 599 A A A

На заседание на Областната комисия по заетост бе приета Регионална програма за заетост за област Габрово 2024 г, която предвижда финансиране от Държавния бюджет назначаването на 27 лица от целеви групи, определени от Националния план за действие по затостта 2024, които ще се включат в дейности, които ще подобряват средата за живот.

Всяка община е определила какви дейности, къде и по колко часа ще работят хората, които ще бъдат наети по Програмата:

  • ОБЩИНА ГАБРОВО предвижда дейности в 7 кметства/кметски наместничества (заедно със съставните им села) - Балани, Гергини, Гръблевци, Донино, Жълтеш, Поповци, Яворец.

Наетите по програмата 7 безработни лица на длъжност „общ работник“, съобразено с климатичните условия за работа ще извършват: ръчно поддържане на растителността и почистване в зелените площи за обществено ползване – градини, алеи, паркове, тревни ивици; събиране и изнасяне на клони при резитба на дървета и храсти; събиране и изнасяне на окосена трева, шума, цветя; косене и тесане на трева; ръчно товарене на отпадъци; ръчно почистване на зелените площи и прилежащите към тях територии от сняг и лед, както и тяхното опесъчаване; почистване на други площи за обществено ползване от отпадъци; ръчно почистване на пътни банкети и канавки (вкл. от сняг и лед), както и тяхното опесъчаване; други дейности, свързани с поддържане на зелени площи за обществено ползване и прилежащите към тях територии (без необходимост от определена квалификация или опит).

Работни места: 7 на пълен работен ден.

 

  • ОБЩИНА ДРЯНОВО планира дейности в град Дряново. Наетите 5 безработни лица ще изпълняват длъжността „сезонен работник“. Дейностите им са свързани с ръчно поддържане на растителността и почистване на зелените площи; хигиенизиране на обществени площи; събиране и изнасяне на клони при резитба на дървета и храсти; подготвяне на площи за обществено ползване за засаждане на цветя, треви, храсти и дървета; ръчно почистване от сняг и лед, както и опесъчаване; почистване на площи за обществено ползване от отпадъци; извършване на товаро-разтоварни и преносни работи, за които не се изискват специални познания и опит; ръчно почистване на пътни банкети и канавки (включително от сняг и лед), както и тяхното опесъчаване.

Работни места: 5 на пълен работен ден.

 

  • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ще осигури изпълнението на благоустройствени дейности чрез длъжността „работник поддръжка“ в 9 населени места - гр. Севлиево, с. Градница, с. Душево, с. Добромирка, с. Дамяново, с. Крамолин, с. Петко Славейков, с. Сенник, с. Шумата, чрез поддържане и почистване на зелени площи, паркове, градини и др. общински терени. Дейностите ще извършват по утвърден график, ще бъдат съобразени с природо-климатичните условия и включват: поддържане и почистване на тротоари, канавки, бордюри и алеи от затревяване, отпадъци и наноси, косене, поливане и поддръжка на зелени площи, прочистване от храсти и дървета, снегопочистване и опесъчаване

Работни места: 1 на пълен работен ден и 8 на непълен работен ден (4 часа).

 

  • ОБЩИНА ТРЯВНА предвижда изпълнение на следните видове дейности на територията в 4 населени места в общината: гр. Трявна, кметство Бангейци, кметство Белица, кметство Радевци: поддържане на пътища – поддържане и почистване на тротоари, канавки, бордюри и алеи от затревяване, отпадъци и наноси; благоустрояване и текущо поддържане на терени за обществено ползване; почистване на прилежащите алеи, улици и тротоари от сняг; ръчно почистване на дерета; ръчно почистване, снегопочистване и опесъчаване на гробищни паркове; кастрене на клони с ръчни инструменти. Планираните за изпълнение дейности от наетите лица не изискват специални умения и квалификация и ще бъдат съобразени с природо-климатичните условия.

Работни места: 3 на пълен работен ден, 1 на непълен работен ден (6 часа) и 2 на непълен работен ден (4 часа).

 

В качеството си на работодатели, четирите общински администрации, със средства от общинските бюджети ще осигурят на наетите лица инструменти, материали и работно облекло, необходими за реализиране на заложените в програмата дейности.

Общият размер на планирания принос от страна на общините е 1 680 лв., разпределени както следва:

Община Габрово 350,00 лв.

Община Дряново 600,00 лв.

Община Севлиево 300,00 лв.

Община Трявна 430,00 лв.

Продължителността на програмата е от 10.07.2024 до 10.12.2024 г.

 

Освен осигурена временна трудова заетост на 27 лица, се очаква да бъде

подпомогната устойчивостта на предприетите мерки от общинските администрации за поддържане и облагородяване на градската и жизнената среда, да бъде подобрена и облагородена обкръжаваща среда в мин. 21 населени места.