В ЖЕНЕВА СЕ ПРОВЕЖДА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГЛОБАЛНАТА КОАЛИЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

14.06.2024 г. БСК - съюз на българския бизнес 167 A A A

Зам. председателят на БСК Мария Минчева участва в Global Coalition Forum, който се провежда на 13 юни 2024 г.  в Женева, Швейцария, по време на 112-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът е учредителен за Глобалната коалиция за социална справедливост, която обединява представители на правителства, работодателски и синдикални организации, международни институции, предприятия, неправителствени организации и академични институции.

Програмата на встъпителния форум е структурирана като продължение на текущите съвместни усилия, инициирани от партньорите по тематичното развитие на Коалицията. Пленарната сесия ще подчертае конкретни действия, предприети от партньорите за насърчаване на социалната справедливост, в съответствие с тематичните области на Коалицията. Той ще включва три тематични диалога относно:

  • Изграждане на устойчивостта на обществата;
  • Подобряване на съгласуваността между икономическите и социалните политики и
  • Насърчаване на социалния диалог за споделен просперитет.

Пленарното заседание се провежда едновременно в две зали на Двореца на нациите и се предава на живо. В допълнение към пленарната сесия има възможности за партньорите от Коалицията да се ангажират и да работят в мрежа, като например „зона за партньори“ за интерактивен обмен по тематични области и „зона за ангажираност“ за интервюта и взаимодействия в социалните медии.

Глобалната коалиция за социална справедливост е инициатива на генералния директор на МОТ Хунгбо и е оформена и разработена в тясно сътрудничество с тристранните членове на МОТ и одобрена от управителния орган на МОТ през ноември 2023 г. Създаването на коалицията беше приветствано от голям брой държавни и правителствени ръководители, министри и други световни лидери, включително генералния секретар на ООН. Обхватът на работа на коалициите е залегнал в ключовите основополагащи текстове на МОТ за период от век, които подчертават трансформиращата сила на социалната справедливост в насърчаването на сплотени и продуктивни общества, намаляване на бедността, глада, неравенствата и социалното напрежение.

Глобалната коалиция за социална справедливост е новаторска инициатива, която има за цел да засили колективните усилия за спешно справяне с дефицитите на социална справедливост и да ускори изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, Целите за устойчиво развитие и Програмата за достоен труд.

Наистина, въпреки глобалните, регионалните и националните усилия, напредъкът към постигането на Целите е извън плана поради икономически и други сътресения, като пандемията от COVID-19 и повишаването на разходите за живот, както и екологични, технологични и демографски трансформации. Такива непосредствени и дългосрочни сили изострят бедността, неравенствата и несправедливостите, дефицита на достоен труд и социалните разломи в много страни, засилват недоверието в институциите и ограничават достъпа до възможности като образование, финансиране и свободно избрана работа. Ако не бъдат разгледани спешно, подобни предизвикателства вероятно ще се засилят през следващите години. Както призовава Генералният секретар на Обединените нации в Нашата обща програма, международната общност спешно трябва да съгласува и подкрепи националните отговори на тези предизвикателства. Срещата на върха на бъдещето, планирана за септември 2024 г., ще постави основите за по-ефективно глобално сътрудничество за справяне с днешните предизвикателства и бъдещи заплахи. Необходим е подход, ориентиран към човека и основан на правата, за справяне с краткосрочни кризи и дългосрочни тенденции. Този подход трябва да даде приоритет на икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивостта в еднаква степен.

Коалицията идва в отговор на тези предизвикателства. Създава пространство за сътрудничество за действие, диалог и застъпничество, в което партньорите оформят индивидуални и колективни възможности за конкретни действия и осезаеми резултати. Като използва сътрудничеството между партньорите за разширяване на уникалните силни страни на всеки участник, той се стреми да адресира предизвикателствата на социалната справедливост по цялостен и съгласуван начин. Средствата за намеса на Коалицията включват действия за: издигане на мястото на социалната справедливост в глобалните, регионалните и националните програми чрез засилени усилия за застъпничество и насърчаване; насърчава съгласуваността на политиката и съвместните действия; и генериране и разпространение на знания.

По този начин коалицията служи като платформа за генериране на повишен политически ангажимент и насърчаване на конкретни действия в подкрепа на националните приоритети. Крайната цел е да се постигне по-голям баланс между икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие, да се намалят значително неравенствата и бедността и да се задоволят основните нужди и да се създадат възможности за хората по целия свят.

Към днешна дата Коалицията наброява над 250 партньори – правителства, организации на работодатели, организации на работниците, международни и регионални организации, международни финансови институции, международни неправителствени организации, бизнес и академични среди – ангажирани с напредването на социалната справедливост чрез обединяване на усилията и увеличаване на техните усилия.