Граждански поглед върху работата на Общински съвет-Габрово

22.05.2024 г. Сдружение Будно Габрово 186 A A A

Граждански поглед върху работата на Общински съвет-Габрово


 

автор: Евгени Мичев, време за прочитане – 5 минути; време за размисъл – повече.

„Само защото ти не се интересуваш от политиката, не означава, че политиката не се интересува от теб.“

Цитатът е от Перикъл, който е начело на Атина през втората половина наV век преди новата ера. Мисля, че неговите думи са подходящи като мото за тази рубрика в която ще осъществяваме обзор върху работата на местния парламент. Като дългогодишен жител на Габрово, болеещ за развитието и благосъстоянието на града, ме интересуват Плановете за работа които се приемат, и решенията, които нашите облечени във власт избраници вземат (или не вземат!) на заседанията на Общинския съвет - и които засягат пряко или косвено жителите на габровската община. Мисля, че представянато на тези Програми, Стратегии и Решения пред широката общественост, която се интересува от местната политика (но няма възможност да следи и наблюдава отблизо политическия живот), кореспондира с метафората „буден“ в названието на нашето сдружение.

И така – какви общественозначими точки от Дневния ред на редовното заседание на габровския Общински съвет (25.04.2024г.) предизвикаха нашето внимание.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021 - 2027 година, внесен от г-жа Таня Христова, Кмет на Община Габрово

От Стратегическата рамка на ПИРО на община Габрово до 2027 г. научаваме че:

Основните фокусни точки на плановия период до 2027 г. в Европейски контекст са насочени към създаване на по-устойчиво развитие и зелена икономика; повишаване на конкурентоспособността на регионите и засилване на иновациите и умните решения; подобряване на свързаността между страните, регионите и градовете; създаване на по-социална и приобщаваща среда и политики и засилен фокус във включване на гражданите в процесите на вземане на решения и развитите на градовете и регионите, овластяване и

създаване на устойчиви партньорства за по-успешното развитие на регионите.“

Хубави думи, но демографската статистика е нерадостна: „Проведеното преброяване на населението през 2021 г. показва, че в община Габрово живеят близо 52 хил. души. Възрастовата разбивка на населението е следната: 9,8 хил. души (19%) са на възраст 0-24 г., 26,5 хил. души (51%) са на възраст 25-64 г. и 15,6 хил. души (30%) са над 65 години. През последните 10 г. населението на общината се свива с ¼ (13,4 хил. души), като големият спад е при хората в активна възраст .“

За повече оптимизъм претендира следната съпоставка - „Преброяването показва, че делът на заетите сред населението на възраст 15-64 г. в община Габрово е 70% спрямо 63% за страната. Делът на безработните е 5% (спрямо 7% средно за страната), а делът на неактивните е 25% (спрямо 30% средно за страната).

Не знам колко габровци биха се съгласили с ведрата констатация на ПИРО, че „ Свързаността на четирите функциониращи индустриални зони с централни градски части се осъществява посредством редовен градски транспорт. Инфраструктурната обезпеченост на зоните също е добра.“

И накрая – ето на какво трябва да държим и за какво трябва да следим: „Визията за развитие на Община Габрово за периода 2021-2027 г. очертава следната посока за развитие на общината: „Габрово – зелена, иновативна и достъпна община, със силна икономика, богато културно наследство, устойчив туризъм и отворена към хората.“


 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 година

с вносител г-жа Мария Йозова, Заместник-кмет (Финанси и собственост)

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на Програмата е следната: „Повишаване благосъстоянието, подобряване качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца в община Габрово. Осигуряване най-добра грижа за всяко дете, която да създаде условия за пълноценно упражняване на правата му във всички сфери на обществения живот и да стимулира изграждането на подходяща социално-икономическа, образователна, здравословна и сигурна среда за неговото развитие.“

Целта ще се реализира в различни приоритетни области, обвързани с подцели, дейности и отговорни органи. Не става ясно как ще се координира работата на различните “Отговорни органи“ и как ще се следи за качеството при изпълнението на дейностите.

Очакваните резултати са следните:

- Успешна работа по превенция на изоставянето;

- Осигуряване на подкрепяща и стимулираща среда, която да подпомага и развива ресурса на родителите и подпомага цялостното развитие на децата;

- Социално включване на всички деца в обществения живот;

- Пълно обхващане на децата със специални образователни потребности;

- Намаляване броя на децата, отпаднали от училище;

- Намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

- Повишаване информираността и ангажираността на обществеността по правата на децата и превантивните мерки за недопускане нарушаването им;

- Развита междуинституционална мрежа от услуги и междуинституционално сътрудничество при грижите и услугите за деца в риск;

- Повишаване здравната култура на децата;

- Осъществяване на широка и ефективна превенция на проявяване на различни рискове за деца и подрастващи в местната общност, чрез различни форми на работа: инициативи, информационни материали, обучения, кампании и др.;

- Професионално развитие на капацитета на всички специалисти и помощен персонал работещ с деца;

- Развитие на родителския капацитет и ангажиране на родителите на децата в община Габрово при реализирането на Програмата за детето;

- Намаляване броя на случаи на дискриминация на деца, основана на етнически произход, способности и социален статус;

- Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка;

- Трайно установяване на модел за толерантно и безконфликтно общуване и поведение в учебната среда и в общността

 

Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2024 година - Вносител: г-жа Мария Йозова

Програмата вече беше отхвърлена веднъж на предходното заседание, заради малък обем, неяснота и липса на конкретика. Преработеният й вид също не показва удовлетвореност в някои съветници. Фактическата обстановка по отношение на туризма в Община Габрово показва, че няма бум на туристи или бурно развитие на този отрасъл в последните мандати. Ефективността на новата програма ще оценим при представянето на Отчет за изпълнение на Програма Туризъм 2024, през следващата година.

 

Този репортаж е създаден в рамките на инициатива „НИЕ МОЖЕМ! АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ДОБРО МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЗРАЧНИ ИНСТИТУЦИИ!“ , финансиранаот Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на

Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или ФРГИ.

Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.